default-logo
sicebysiriraj@gmail.com| 02 4192995-7

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย การพัฒนางานด้านการวิจัยให้ก้าวรุดหน้าทัดเทียมนานาประเทศนับเป็นภารกิจที่สำคัญ และยิ่งไปกว่านั้นการนำผลงานที่วิจัยได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้จริงก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน คณะฯ ได้นำนโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล“ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงานเพื่อสืบสานการเป็น“ปัญญาของแผ่นดิน”   
         การจัดตั้ง หน่วยศิริราชเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Siriraj Creative Economy Unit)ขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานเชิงรุกอย่างครบวงจร ในการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ภูมิปัญญาศิริราชที่สั่งสมมากว่า100 ปี มาก่อประโยชน์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์โดยบุคลากรของคณะฯ เหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและสังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง